درباره ادکو

شركت ادکو به عنوان يک شركت خصوصي جهت فعالیت در عرصه فناوري هاي نوين جهاني به ویژه در حوزه برق و IT تاسیس گرديده است . خدمات شركت بدون حد و مرز به كلیه بخش هاي مختلف جامعه به مانند سازمان ها و ارگان های دولتی شرکت های خصوصی کارخانه ها واحدهاي تولیدي، مراكز بهداشتي و درماني، مراكز آموزشي، مراكز نظامي و بخصوص خدماتي جهت رفاه عموم مردم ، با بالاترين كیفیت ارائه مي گردد. اين شركت سعی نموده است با بهره گیري از مديران و كارشناسان متخصص در عرصه هاي گوناگون، خدماتي به روز و متناسب با نیازهاي مشتريان ارائه نمايد.

چرا ادکو

بیان حقیقت :

تمامي تلاش، برنامه ريزي ها، تبلیغات، جلسات، سمینارها و ... در شركت ادکو مبتني بر بیان واقعیت بدون اضافه و يا كم كردن مطالبي به اصل وجودي آن مي باشد

تولید مشتری وفادار :

تمامي فعالیت هاي صرورت گرفته در شركت نه در جهت جذب مشتري، بلکه درراستاي به وجود آوردن مشرتريان وفادار به شركت مي باشد. لذا مواردي همچون كیفیت، توجه به ذات اصیل انساني، رضايت مشتري و موارد بسیار ديگر در اين حوزه رعايت مي گردد تا مشترياني وفادار به وجود آيند

همکاری با بهترین ها :

تمامي تلاش ما آن است كه در جهت تهیه كالا، اخذ نمايندگي و همکاری فنی با شركت هاي مادر، آنهايي مورد توجه قرار گیرنرد كه در زمینه كاري خود از جنبه هاي مختلف جزو برترين ها محسروب مي گردند. در زمینه پرسرنل و نمايندگان شركت نیز اين وسواس وجود داشته و اين برتري همکاران مجموعه به صورت مداوم پايش و در صورت لزوم در انتخاب هايبه عمل آمده اصلاحات صورت مي پذيرد.

اطلاع رسانی بدون حد ومرز و به روز :

تمامي پرسنل شركت موذف مي باشند كلیه اطلاعات فنی تجاري و مشاوره اي موجود در شركت را بدون در نظر گرفتن میزان قطعیت مشتري و به صورت رايگان در اختیار تمامي مراجعه كنندگان و درخواست كنندگان قرار دهند و در صررورت لزوم جلساتي را به صررورت رايگان برگزار نمايند. بديهي است تمامي اين خدمات براي مراجعه کنندگان تعهدي به همراه نخواهد داشت.

بالاترین حد کیفیت :

تمامي فرآيندهاي فني و غیر فني شركت بر اساس استانداردها و به گونه ای گرفته است كه مشتري هرگونه خدمات و يا محصول مورد نیاز خود را با بالاترين حد كیفیت دريافت نمايد.

ارائه محصول و خدمات فنی براساس آخرین فناوری های جهانی :

يکي از نقاط قوت شركت، انتخاب انتخاب و ارائه محصولات و ارتقای خدمات فنی بر اساس آخرین تحولات فنی در عرصه جهانی می باشدمي باشد تا مشتريان همیشه مطمئن باشند راه حل ارائه شده داراي بالاترين استاندارد و در لبه توسعه فناوري تجاري، در عرصه جهاني است