بازسازی ساختمان‌ها در عصر دیجیتال - BIM

بازسازی ساختمانها در عصر دیجیتال

همه ساختمانها، از بیمارستانها گرفته تا مراکز داده، دستخوش یک انقلاب زیرکانه هستند. پشت صحنه، دنیای جدیدی است. داخل دیوارها و در قفسههای سرور، اینترنت اشیا (IoT) و سیستمهای مدیریت ساختمان متصل به ابر (BMS) در حال شکل دادن شکل کار ساختمانهای در عصر دیجیتال هستند.


گام بعدی در ارتقاء ساختمانها معماری نیست , دیجیتال است.


کجا این تبدیل دیجیتالی صورت میگیرد، این یه سوال بزرگ است و دلیل مهم اون این است که : ما تقریبا 90 درصد از روزمان در داخل ساختمان ها صرف می کنیم. آنها در زندگی ما متمرکز هستند


ما می خواهیم سه تغییر را کشف کنیم که ارزش های بلند مدت را برای سرمایه گذاران و کاربران نهایی ایجاد می کنند .


چالش بهره وری :بدون شک ساختمانها و شهرها با یک چالش کارآمدی مواجه هستند. انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰، ۲.۵ میلیارد نفر به شهرها مهاجرت کنند. شهرنشینی سریع نیازمند دستاوردهای بهرهوری زیاد در مصرف و استفاده از انرژی است.

در طول 70 سال گذشته، افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز تقریبا ثایت بوده است، درحالیکه سایر صنایع شاهد بهبود قابل ملاحظه ای بوده اند . با توجه به آمار،ساخت و ساز دیجیتالی رتبه ضعیف 21 از 22 صنایع مورد مطالعه دارد. همبستگی بین عدم دیجیتال سازی و فقدان دستاوردهای بهرهوری وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت.


صنعت ساختوساز به یک رویکرد کارآمدتر نیاز دارد، و ابزار این رویکرد به طور فزایندهای از طریق فنآوریهای دیجیتال در دسترس هستند. در گذشته، پیمانکاران پروژههای خود را به مجموعهای از پیمانکاران فرعی واگذار میکردند که اغلب بدون نیاز به یکپارچهسازی یا معیارهای مدیریت لازم انجام میشد. رویکردهای دیجیتال، مانند مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) میتوانند کارایی و پسانداز جدید را به طراحی و ساختوساز ایجاد کنند.


دستاوردهای بهرهوری نیز در طول مرحله عملیاتی نیز ممکن است. ساختمانهای قدیمیتر اغلب از طریق آزمون و خطا، دانش سازمانی پراکنده و تصمیمگیری واکنش پذیر اجرا میشوند. نگهداری پیشگیرانه، نظارت بلادرنگ، و تجزیه و تحلیلهای ابری با استفاده از پلت فرم دیجیتالی مرکزی که همه سیستمها و فروشندگان را باز میکند، کارآمدتر است. هنگامی که سیستم مدیریت به یک طراحی BIM متصل میشود، کل ساختمان به گونهای طراحی و ساختار بندی میشود که اجازه تصمیمگیری آگاهانه و حل مساله تسریع را میدهد.


ساختمانها به عنوان سرمایه های مالی :


ساختمانها فقط ساختمانها نیستند - شکل جدیدی از ارز هستند که باید برای به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت مدیریت شود.


ساختمان های قدیمی تر و BMS های قدیمی منجر به ایجاد سردرد می شوند: افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری، صرفه جویی در انرژی، و محدود کردن تقاضای هرچه بیشتر ساکنین برای اتصال IoT. .


BMS های دیجیتالی این مسائل را کاهش می دهند.آنها هزینههای انرژی را با تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر فنآوریهای تجدیدپذیر کاهش میدهنداز طریق یک سیستم BMS که حسگرهای درجهحرارت، اتصال شبکه و کنترل کنندگان اتاق را فراهم میکند،از رضایتمندی ساکنان در این سیستم اطمینان حاصل میکنند. BIM همچنین به مدیریت سود آوری با ساده کردن اطلاعات مانند برنامه نگهداری و قراردادهای اجاره کمک میکند.


ساختمانهای هوشمند تنها بخشی از داستان هستند. ساختمانهای هوشمند شایسته شهرهای هوشمند هستند. بشر به دنبال تحریک کردن ساختمان و شهرهای اطراف دنیا هستند تا برای کسب و کار برتر از طریق خانهسازی جذاب، فضای اداری، و زیرساخت رقابت کنند.


ظهور مصرف کننده نهایی :


با ظهور ساختمانهای هوشمند و سبز، مصرف کنندگان نهایی اکنون گزینههای بیشتری دارند.آنها انتظار دارند محیط های قابل تنظیم و مبتنی بر برنامه داشته باشند، جایی که آنها می توانند ترموستات خود،کنترل روشنایی، کنترل دسترسی و تنظیمات پارکینگ را کنترل کنند ،.ساکنان می توانند از طرح های BIM برای حرکت درون ساختمان استفاده کنند، در حالی که مدیران می توانند از این امکانات برای تشخیص سریع تر مسائل استفاده کنند و از این طریق راحتی بیشتری را برای ساکنین فراهم می کنند.


علاوه بر راحتی، پایداری یک اولویت کلیدی دیگر برای کاربر است. مطالعات متعددی نشان دادهاند که برچسبهایی نظیر LEED و ستاره انرژی به طور فزایندهای به عنوان یک تفاوت در مطلوبیت ایجاد میشوند. از آنجا که این اولویت های مصرف کننده، تغییرمی کند، سادگی و انعطاف پذیری یک سیستم یکپارچه، مدیران و صاحبان امکانات را قادر می سازد تا به سرعت ادامه دهند


نتیجه گیری اقتصادی :


با این حال، فراتر از اعداد، ارزشهای انسانی عمیقتر هستند. زندگی ما در ساختمانها آشکار میشود. ساختمانهایی که بیشترین بهرهوری و ارزش کاربر نهایی را دارند نیز ساختمانهایی هستند که ما بیشتر میخواهیم در آن زندگی کنیم، کار کنیم و بازی کنیم. این خط پایین واقعی است که ارزش توجه به آن را دارد.