درب، پنجره، پرده، کرکره و سایه بان

درب، پنجره، پرده، کرکره و سایه بان

با کلیک کردن بر روي صفحه کنترل، پرده و کرکره (نصب شده در داخل یا خارج) و سایبان ها به سادگی قابل کنترل میباشند. هنگام ترك ساختمان با یک نگاه به صفحه نمایش از وضعیت باز و بسته بودن کلیه تجهیزات اطمینان حاصل نمود.