سیستم آبیاري خودکار

سیستم آبیاري خودکار

آبیاري گل و گیاه، تنظیم فواره و آبشارهاي مصنوعی از طریق صفحه لمسی به سادگی قابل کنترل میباشند. همچنین ساختمان هوشمند می تواند کنترل، آبیاري گل و گیاه در حیاط و یا داخل ساختمان را بطور خودکار طبق برنامه از پیش تعیین شده عهده دار شود. براي مثال هر غروب در صورت پایین تر بودن رطوب چمن از 33 % سیستم آبیاري به شکل خودکار به کار می افتد.