سیستم هوشمند روشنایی

سیستم هوشمند روشنایی

در ساختمان هوشمند منابع نور اعم از چراغ سقفی، دیواري، رومیزي، چراغهاي رنگی تزئینی، فلورسنت وLEDهمگی به تفکیک یا گروهی قابل کنترل هستند. با این روش میتوان بدون نیاز به سرکشی به تمامی چراغ ها از وضعیت تک تک آنها اطلاع حاصل نمود. آنها را ”روشن/خاموش“ یا Dim کرد و یا از امکانات تعریف سناریو هاي مختلف استفاده نمود.