مقایسه سیستم هوشمند با سیستم سنتی

مقایسه سیستم هوشمند با سیستم سنتی

کنترل روشنایی از هر نقطه در خانه هوشمند (سناریوهای روشنایی)

خاموش کردن خودکار چراغ ها قبل از خوابیدن یا به هنگام ترک خانه هوشمند

کاهش خودکار دما هنگام ترک خانه هوشمند و قبل از خواب (هر ۱ درجه سانتی گراد کاهش موجب ۶٪ صرفه جویی در مصرف انرژی می شود)

کنترل پرده پنجره ها از هر نقطه در خانه هوشمند

بستن پرده پنجره ها بعد از غروب آفتاب (به گونه ای که مشاهده ساکنان از خارج ساختمان غیر ممکن باشد)

امکان نوسازی یا ارتقاء تاسیسات بدون آسیب به دیوار ها

گزینه تجمیع با سیستم هشدار (مثلا در صورت ورود غریبه ای به ساختمان چراغ های خانه هوشمند و باغچه هوشمند روشن شوند)