وسایل الکتریکی ساختمان

وسایل الکتریکی ساختمان

در ساختمان هوشمند، امکان اطلاع یافتن از وضعیت کلیه وسایل الکتریکی و کنترل آنها وجود دارد. مثلاً ، هنگام خروج از منزل یا دفتر کار تنها با فشردن یک کلید تمامی وسائل برقی موجود در ساختمان اعم از سماور برقی، قهوه جوش، بخاري برقی و.... بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد